Thứ Tư, tháng 6 05, 2024

* Alaine Delon

 Tôi không biết xem phim Tây phương,
Không thích lắm vì ngôn ngữ bất đồng,
Tuổi nhỏ chưa hiểu gì về văn hóa phim ảnh nhưng một số tài tử nổi tiếng thì có nhớ tên,
Alaine Delon!
Ảnh Internet 
Trong một năm nào đó thời Sài Gòn còn thể chế VNCH.,
Chiến tranh ở thời điểm ác liệt?
Giới trẻ SVHS.miền Nam đã đoán A.D. ghé thăm,
Rầm rộ như chính khách quốc tế chưa từng thấy bao giờ!
Alaine Delon…đẹp trai!
Người ta nói là một tài tử điện ảnh nước Pháp rất hay và nổi tiếng,
Thuở ấy miền Nam mạnh mẽ tiếp thu văn hóa đời sống Mỹ, 
nhưng lối sống văn minh Pháp đã thâm nhập vào từ thế kỷ trước 
còn nguyên hấp dẫn ở giới thượng lưu và phần lớn là đám học đòi.
Tôi thích Alaine Delon theo sở thích của đám đông…
Nay ông đã 88 tuổi, người Pháp duy nhất còn để nhớ tên!

Google dịch:

I don't know how to watch Western movies,
I don't like it very much because of the language difference.
At a young age, I don't understand anything about film culture, but I do remember the names of some famous actors.
Alaine Delon!
In a certain year when Saigon still had the Republic of Vietnam regime.,
War at a fierce time?
Young students of the South have guessed that A.D. visit,
As loud as international politicians have ever seen!
Alaine Delon…handsome!
It is said that he is a very good and famous French movie actor,
At that time, the South strongly absorbed American culture and life. 
But the French civilized lifestyle has penetrated since the last century 
still attractive to the upper class and mostly to the demanding crowd.
I like Alaine Delon as the crowd favorite…
Now he is 88 years old, the only Frenchman who still remembers his name!