Thứ Năm, tháng 4 14, 2016

* Lạy tâm mình...

Thiền phục tâm mình
vạn hóa sinh,
Lòng người tạo nghiệp
kiếp trầm luân,
Ảnh fb.
Ưu phiền tục lụy
thân vay mượn,
Chẳng khác gì nhau
mọi chúng sinh...

Tôi lạy tâm mình
chẳng vị ai,
Vị ai chi
cho mích lòng trời,
Mênh mông bát nhã...
còn chỗ hẹp,
Chỉ đủ cho người
gởi cái "tôi"..

Thiền quán thân tâm
dưới mặt trời,
Bao nhiêu tăm tối
giữa lòng ôi,
Tham, sân, si ngự
vô minh tựu,
Sanh diệt đổi thay
thế gian thời.

Tôi lạy tâm mình
hạnh thảnh thơi,
Lợi, danh khổ nghiệp
của nhân loài...
Tay buông vai bỏ
hành từ ái,
Vệt sáng từ tâm
sáng rạng ngời.