Monday, May 30, 2016

* Bóng phượng về 2

Em ơi
phượng nở
cả rồi nè!
Có gì thơ thẩn
nói anh nghe...
Ảnh fb.

Thursday, May 26, 2016

* Cũng đành

Phải bao lâu...
mới thoát
đời trâu ngựa?
Anh fb.

Wednesday, May 25, 2016

Monday, May 23, 2016

* Xin

Đừng lấp đời nhau
nữa vợ chồng,
Ảnh Google
Có gì nơi đó...
chán, nhàm, không!

Saturday, May 21, 2016

Thursday, May 19, 2016

* Ngưỡng mộ Trần Huỳnh Duy Thức

Hằng triệu người
sẽ bên anh,
Công bằng là đích
đấu tranh cho đời.
Ảnh fb.

* Thêm lần

Đừng về em !
đêm lỡ khuya,
Melbourne
giữa độ thu về lạnh căm.
Ảnh fb.

Tuesday, May 17, 2016

* Một lần

Đời ...rồi ... còn...
có hôm nay,
Ngại chi chút chuyện
thị phi ...thường tình.
Ảnh Nguyễn Tiến & Bạch Xuân Thu