Thứ Tư, tháng 7 13, 2022

* Điểm tâm 3

 Vội vàng 
một chút điểm tâm,
Dùng thêm các thuốc
đã phân thường ngày,
Ảnh fb bxl.
Máu cao,
tim áp...mỡ đầy,
Cho thân ổn định
mới facebook cùng (*)...
Sẵn sàng chưa
các bạn mình,
Vui chơi còn chỉ
có ngần này thôi.
Gặp được nhau
cho nụ cười,
Nhẹ nhàng phải trái
kệ... chơi với đời.
Cho đến lúc không còn hơi,
Lên non thấm mệt
xuống đồi chẳng phê.
Thế là thế 
chẳng ai chê,
An nhiên tự tại
ta về biết ta!
... Còn gì nữa phải thiết tha?

(*) mạng xã hội có tên mới là meta.