Wednesday, May 31, 2017

* Thư Giãn 02

Vẫn Thư Giãn
sáng nay...
Sài Gòn ...
bạn già đây!
Ảnh bxl fb.

Tuesday, May 30, 2017

* Thư Giãn 01

Cafe Thư Giãn Q4 Sài Gòn với Hùng và Ẩn...

mưa lay bay,
Sài Gòn đây,
không men cay,
trong đêm này,
Ảnh bxl fb. 

Friday, May 26, 2017

* Về chùa Thiên Hưng ( Bình Định )

Cửa chùa rộng mở ngày đêm !
Nơi thờ Phật trang nghiêm.
Qui tụ người về tu
học và tập hành việc đạo !
Nơi thị hiện giáo lý
cứu khổ chúng sanh.
Ảnh bxl Chùa Thiên Hưng.

Thursday, May 25, 2017

* Em không đến

Em không đến
như thường ngày em không đến,
Anh vẫn chờ
như chẳng biết đợi chờ ai,
Ảnh fb bxl.

Sunday, May 21, 2017

* Chừng như...

Chừng như
buông bỏ thật rồi,
Cái danh
cái lợi
một đời mãi vương.
Bỏ nỗi đau
chốn vô thường,
Duy còn thân nghiệp
con đường tử sinh...
Ảnh bxl fb.

Saturday, May 13, 2017

* Đạo gì...

Lẽ đời
là của người đời,
Tôi còn thêm bớt
đạo người
riêng tôi.
Ảnh fb.

Tuesday, May 09, 2017

* Lạc loài

Lạc loài
tôi
giữa biển mê,
Không sao
biết được
nẽo về chơn tâm.
Ảnh bxl fb

Saturday, May 06, 2017

* Lối mòn

Trên lối mòn
tôi qua,
Mỗi một lần
như lạ,
Ảnh bxl fb.

Monday, May 01, 2017

* Hết tháng tư

Nghẽn dòng chảy
cá từng đàn
dần biến dạng,
Ảnh fb. bxl.