Thứ Hai, tháng 7 04, 2022

* Đảo quê

 Là tôi
như của tôi
mọi người ơi!
Sinh ra từ đó
lớn rồi 
tha phương.
Ảnh Internet.
Thời gian
biến đổi khôn lường,
Nhưng sao xóa được
nỗi nhớ thương
quê nhà!
Cõi chánh tâm
hành thiện đạo 
đời người ta...