Tuesday, October 30, 2018

* Tiễn biệt Nguyễn Thành Long

Ga vắng đứng giữa trưa,
Nắng dâng cao sức nóng,
Về Melbourne buồn lắm,
Chẳng còn Nguyễn Thành Long,
Trong vũ trường đêm xuân!
Ảnh fb gởi NTL.

Friday, October 26, 2018

* Về lại Melbourne

Về lại Melbourne
trở lại nhà,
Rong chơi Âu Á
hơn tháng qua,
Ảnh fb  Footscray.

Thursday, October 25, 2018

* Du lịch 2018

Một vòng
hơn tháng rưỡi,
Mười nước
trong liên Âu,
Ảnh Đoàn Viên quán!

Tuesday, October 16, 2018

* Bangkok (2)

Lần dừng chân Bangkok,
Đợi tàu qua Sài Gòn,
Nhìn chân dung vua Thái,
Uy nghi lòng hồng khoan!
Ảnh bxl

Saturday, October 13, 2018

* Paris thu

lá đã đổi màu
thu đến chưa?
Paris sương sớm
lấm tấm mưa,
Ảnh Italia Plaza Q13 Paris.