Thứ Sáu, tháng 7 01, 2022

* Hướng về Spqn 60 năm

 Tháng 8/1972 
mình bon chen thi vào trường Sư phạm Quy Nhơn,
Giữa lúc mà kết quả Tú tài 
chưa biết đổ hay không?
Vận nước chiến tranh 
gọi Mùa hè đỏ lửa…
Ảnh Spqn.
Lệnh đôn quân 
khéo vô tình nhồi da xáo thịt,
Khoá 11 được 
trên dưới có 600 nam nữ giáo sinh,
Cùng cảnh ngộ 
ẩn mình chờ qua cuộc tương tàn,
Núi sông 
điêu linh đầy tai biến,
Thích hay không thích làm thầy 
như nghiệp của mình ai nói đến nữa chi đâu.
Bao nhiêu dòng 
chảy qua cầu…
50 năm đó trôi mau não nề!
Còn như một khối tình quê,
Cũng nên ấp ủ đi-về nhớ thương.