Thứ Sáu, tháng 10 26, 2018

* Về lại Melbourne

Về lại Melbourne
trở lại nhà,
Rong chơi Âu Á
hơn tháng qua,
Ảnh fb  Footscray.
Thu, xuân có khác
vùng, miền, cõi,
Khác cả vầng thơ
ngã lòng ta!
Về lại Melbourne
vẫn là "home",(*)
Đi nhớ xa thương
những con đường,
Êm đềm xuân ngỡ
hè đến muộn,
Ngõ hồn hương thoảng
khúc không tên...
Về lại nơi đây
cứ bảo "nhà",
Nhìn quanh ngó quất
Tây nữa mà,
Mới ngộ tỉnh ra
... là không thật,
Không của mình
và cũng khổng của người ta.
Của đám chim câu
hay của ai?
Hiển diện hải âu
đáp, lượn hồi,
Thì ra chim chốc
cùng chim chốc,
Chíu chít inh tai
...ngã đất trời!

(*) "home" là nhà nhưng hay hơn chữ house
Nó hàm ý một gia đình.