Thứ Bảy, tháng 10 13, 2018

* Paris thu

lá đã đổi màu
thu đến chưa?
Paris sương sớm
lấm tấm mưa,
Ảnh Italia Plaza Q13 Paris. 
mây giăng từng khoảng
giăng nhiều mảng,
em chừng yên ái
một giấc trưa.

sắc lá đổi dần
tháng ngày qua,
nỗi niềm của lá
chút lòng ta,
thế nhân có phải
luân hồi khổ?
luẩn quẩn nghiệp thường
chuyến đò đưa!

lá đã đổi màu
đây mùa thu,
vàng theo màu lá
lớm đớm nâu,
Quy Nhơn xa nhớ
ngày tạm biệt,
đợi nhau về
lục bát dệt mấy câu.