Thứ Năm, tháng 10 25, 2018

* Du lịch 2018

Một vòng
hơn tháng rưỡi,
Mười nước
trong liên Âu,
Ảnh Đoàn Viên quán!
rồi Việt, Thái ...
qua mau,
Nay lên đường
về Úc,
Xả hơi
chút xem sao,
Tìm thêm bổi
sung vào,
... Nhiều vòng khác
tiếp theo!
Phần cuộc đời mai sau...