Thứ Tư, tháng 7 22, 2020

* Tháng 0717 (2)

Thêm tấm nữa
mang về từ Mỹ,
Ba năm rồi
cất kỹ chưa khoe,
Fb.bxl.
Sợ lắm đó
những khen chê,
Đến giờ thì
chẳng hoa hoè làm chi.
Vui để quên
COVID-19 đi!

Trên áo trắng
có vết sữa?
Sữa này
của tách cà phê,
Vừa uống vừa chạy
cho vừa thời gian.
Không phải
của các em khoe hàng.
Xin cho hiệu đính
khai mang lỗi mình!

Đi nhiều cũng
vui buồn lắm nỗi,
Mệt nhừ thân
phải ráng chạy theo đoàn,
Đôi khi
lại muốn ăn hàng...
Mì đầy thịt đống
ơi làng nước ơi!
Lòng tham
nhưng đuối lắm rồi...

Bây giờ lại thích
đi Mỹ nữa,
Cho vui đời
trên xứ cờ hoa,
Muốn thì có
chẳng chuyện gì không có.
Sang hèn, giàu khó ...
đủ của trời,
Cho đất hờn
sao tớ lắm chỗ chơi!