Thứ Tư, tháng 6 29, 2022

* Điểm tâm

 Tôi chào 
buổi sáng với tôi,
Điểm tâm đạm bạc 
bánh cá hồi, 
cốc cà phê.
Ảnh fb bxl 
Ngẫm thế sự 
lắng lòng nghe,
…phong ba
thôi thì kệ 
cười hè hè 
can chi!
Tâm động 
vũ trụ 
có yên gì?