Chủ Nhật, tháng 7 12, 2020

* Đổi hình

Năm ba ngày
đổi một hình,
Thử xem bằng hữu của mình
nhớ không?
Fb.bxl.
Hắn có thiệt
là đàn ông,
Hay là đã chuyển giới xong
tong rồi.
Dẫu gì thì cũng
là tôi!

Dẫu gì
thì cũng của tôi,
Khen chê phó mặc
đối hoài chi đâu.
Thời gian
như nước qua cầu,
Rồi bao lâu nữa
bóng câu tuôn mành.
Niết Bàn ...
Chúa phán tái sinh!