Thứ Hai, tháng 8 29, 2022

* Thuốc Nam

Vui buồn
đem kể chuyện chơi,
Chia sẻ để bạn bè tôi
cùng cười.
Nặng nhẹ
cũng đã bệnh rồi,
Tây y chẳng khỏi
không ngồi khoanh tay.
Ảnh fb. Bxl.
Nước Nam cỏ thuốc ...
mọc đầy?
Vì sao hoang bỏ
ngữ này tài nguyên.
Sắp bày
diệu tán linh đơn,
Còn hơn thuốc giả
của phường quan tham.
Chữa bách bệnh
giữ tâm an!