Thứ Năm, tháng 7 02, 2020

* Cà phê mùa Corona Vũ Hán

Không ra quán được
thì ngồi nhà,
Chẳng có điều gì
gây khó ta,
FB. bxl
Sắm cái Expressi (*)
thay người chế,
Cũng thơm tho...
thiếu bóng lại qua!
Chịu lệnh cách ly
4 tháng rồi,
Lại thêm
tháng nữa Covid ơi,(**)
Ai ra khỏi cửa
không phải phép,
Phạt thẳng thừng
vào khám nghỉ ngơi!
Cái thú cà phê
quẩn quanh vườn,
Trong xanh trời
không áng mây vương,
Cái rét hôm nay
chi lạ thế,
Vị ấm phai tàn
lạnh men sương!
Không ra quán được
phải ngồi nhà,
Tránh đám lưu linh
quấy rầy nha!
Khoe khoang
tài tướng xưa một cõi,
Ai trách chê
chúng nhiết gian tà!
Cái thú cà phê sáng
miệt vườn,
Của ngày xưa ấy
nhớ nhau luôn,
Có người áo mỏng
môi như mộng,
Mang làn hương
ý vị miệt vườn!

(*) Một loại máy tự động pha cà phê.
(**) Dịch truyền nhiễm Corona Vũ Hán TQ.