Thứ Sáu, tháng 7 03, 2020

* Khoái Trump

Ta khoái gã này 
bảnh lắm nha,
Già mà phong độ 
cũng hào hoa,
Internet.
Chức cao 
chẳng kiêng chi ăn nói,
Quyền trọng
không mang lợi về nhà!
Ta khoái gã này
chẳng ba hoa,
Đánh Tàu nói thẳng
đánh đây nhe,
Thuế tăng, cấm cảng
không khoan nhượng,
Không để Tàu
lấn lướt hăm he!
Ta khoái gã này
kết biển Đông,
Không để cho ai
cướp mặc lòng,
Gây rối cả
Đông Nam Châu Á,
Hiếp đáp người
quá đỗi bất công!
Ta khoái gã này
gã thông minh!
Hiểu thấu tâm can
những người tình,
Hiểu cả mưu đồ
quân phản loạn,
Đọc được ý gian
Tập Cận Bình!(*)


(*) Một lãnh tụ của Đảng CSTQ từ năm 2012...