Thứ Tư, tháng 7 15, 2020

* Về đi Vũ Hán

Lại lockdown
chịu cách ly,
5 triệu người Vic.
ớn vì Covid,
Mãn kỳ rồi
chẳng chịu đi,
Trở qua trở lại
muốn gì nữa đây?
Hãy về Vũ Hán
chúng mày...

Hãy về
Trung Cộng chúng mày!
Tự tung tự tác
chân mây địa đàng.
Cho chúng tôi
khỏi hoang mang,
Sống cho ra sống
không màng thần tiên.
Max-Mao
quả báo nhãn tiền!

(*) Vũ Hán, Trung Hoa nơi phát sinh và phát tán Vi khuẩn giết người COVID 19.