Thứ Bảy, tháng 7 18, 2020

* Bà Thái Anh Văn

Đúng rồi
việc ấy chẳng sai,
Giữ nước cần có
đức người tài năng.
Internet.
Quyết tâm, ý chí ...
kịp cần,
Tối tân khí giới
mới phân định thời.
Tự do-Dân chủ
cho đời!

Tự do-Dân chủ
đời đời,
Sống cho ra sống
đạo người văn minh.
Nhìn Lục địa (*)
mà thất kinh,
Một trại súc vật
ngục hình thế gian.
Tránh xa họ
-sách vẹn toàn!

(*) Trung Hoa lục địa.