Thứ Tư, tháng 7 29, 2020

* Đánh Tàu

Thế giới
chưa chịu đánh Tàu?
Thì xem Tàu đánh
vỡ đầu chớ than!
Covid Vũ Hán 
lan tràn,
Chỉ là bước một
quy hàng phục chưa?
Lầm than
nếu dịch dây dưa!
Fb,
Đừng vội tin
Tàu phân bua,
Chỉ là gian kế
mưu mô quỷ thần.
Xuất khẩu mầm độc
dã nhân,
Năm châu bốn biển
xa gần cưu mang.
Mỹ, Liên Âu
chắc quỵ hàng!
Chờ gì
đợi gì nữa đây?
Chưa đánh chưa sợ
phương Tây mịt mùng.
Ai tỉnh táo
ai phát khùng?
Kẻ kêu người chết
chịu chung kiếp nàn.
Thắng bước này
Tàu hiên ngang!
Nên dạy Tàu Cộng
một bài,
Học biết lễ độ
nên người văn minh.
Đe dọa cướp bóc
ngục hình,
Điêu ngoa ngang ngược
tung hoành bốn phương.
Hủy công đạo
diệt nhân quyền!