Thứ Năm, tháng 12 01, 2011

* Mưa tháng 10.Mưa nặng-nhẹ tháng mười vẫn đổ,
Nước ngập tràn đồng cỏ bể sâu,
Thương người trong cảnh cùng nhau,
Mắt chừng núi nước-lòng sầu biển Đông.."