Thứ Bảy, tháng 4 26, 2014

* Mặc nhiên (tiếp theo)

Hư không tự tánh hư không,
Bởi tâm chấp ngã nặng vòng kế sinh.
Háo danh,mục lợi cực hình,
Say trong mê đắm suy tình nghĩa nhân.

Ảnh Internet
Phù sinh một kiếp chỉ lần,
Ngộ "không" như pháp một vầng vũ quan.
Cũng may còn chút thân tàn,
Còn mong lĩnh hội lời vàng kiến tâm.