Thứ Ba, tháng 4 08, 2014

* Hình như

*Viết cùng Sông Song trên HX.
locbach :
Hình như là tóc anh đã bạc...
Và hình như nó cũng đã rụng nhiều.
Đìu hiu mây trắng về chiều,
Hình như,có lẽ nhiều điều... em,anh!(LB)

Sông song :Ảnh SS trên Hx.
Hình như tóc em cũng muối tiêu
Và hình như đã rụng theo u tình
Vì đời thân Lục dập dình
Hình như còn đợi chút tình..em anh(SS)