Thứ Năm, tháng 7 21, 2016

* Đâu rồi Bình Định sĩ phu

Sĩ phu Bình Định hết rồi sao!
Lại để một tay gắn cái mào,
Ngồi miết bụng phình nơi cửa bộ,
Nói năng thiên chức chẳng ra sao!
Ảnh fb.
Học tài đỗ đạt cái vận may,
Tiến sĩ học gia cái kiểu này,
Chỉ biết cuối đầu vâng theo...giặc,
Tàu cười làm thế có phải hay...

Hội nghị Thành Đô đã sẵn sàng,
Bước này bước nữa bước nữa sang,
Có lo có tính rồi chẳng khỏi,
Phải chăng cùng họ gốc Việt gian !

Sĩ phu Bình Định hết rồi sao!
Tự thuở Tây Sơn phất cờ đào,
Thống nhất giang sơn về một mối,
Vạn quân Thanh tan tác ... chiến hào !

Dũng khí hùng linh tựu về đâu!
Mà vầng mây trắng ngự ngang đầu,
Giặc trong Ích Tắc, ngoài xâm lược,
Ruộng đồng hoang hóa độc nông sâu...

Nhắm mắt làm ngơ những xót đau,
Đành toan rước giặc sớm được chầu,
Vinh thân nào biết trong danh phận,
Chiều lên bóng ngã thẹn đời sau...!