Thứ Ba, tháng 7 12, 2016

* Đẹp

Có thấy gì đâu
Đẹp ở đâu...
Cái màu
xanh trắng
nhạt da dù.
Anh fb.
Đứng chi nơi ấy
cho trời đất...
Dồn hết nơi này
nhói tim đau.


Có thấy gì đâu
Đẹp ở đâu?
Thiền tâm
tôi định đã từ lâu.

Qua chi nơi ấy
cho làn nước,
Im lìm
chợt động
sóng xô nhau.