Thứ Hai, tháng 8 01, 2016

* Học nói

Sắp về hưu
vẫn xin đi học nói,
Không còn hơi
cũng gắng gượng ê à,
Ảnh Nguyễn Liêm
Lại phát âm
để nhớ chữ "thật thà",
Nhắc con cháu
nên là người Việt Nam "tử tế".
Để chường mặt
trước năm châu bốn bể,
Không hổ danh
nguồn cội Lạc Hồng,
Nhưng học hoài
...vẫn như thấy uổng công,
Quên rồi nhớ
nhớ rồi quên ...khổ quá !