Thứ Tư, tháng 11 08, 2017

* Nhị uẫn

Sáng tối đã lập lòe,
Mắt có tuổi mây che,
Trông xa lắm nhiêu khê,
Gần cũng rõ nhiêu khê!
Ảnh internet. 
Thoáng thấy trời trong xanh,
Chốc nhìn gương tóc trắng,
Say mê vườn hoa nắng,
Tiếc tờ mờ Yến Oanh!

Tai lúc thính lúc không,
Tiếng được mất lòng dòng,
Khóc cười trong thiên hạ,
Lời ngọt đau thiên hạ!

Bình minh vui chim hót,
Xế chiều nỉ non than,
Vạn vật cũng bầy đàn,
Cùng to nhỏ âm vang.

Mắt và tai ... nhị uẫn,
Chưa đủ chân bình phẩm,
Cửa tiếp giáp ngoài xâm,
Phần chân thật từ tâm!