Thứ Sáu, tháng 11 03, 2017

* Tình đồng hương (1)

Đất lạ xứ người
chung lang bạt,
Tình quê nặng nghĩa
mãi riêng mang!
Ảnh fb. bxl.
Gặp nhau
hơn cả... bạc vàng,
Mừng vui cho thỏa
tâm cang bao ngày...
Nhái giọng Vũng đớt thật hay!
Cho mình thẹn với
mậu, rày làng xưa...
Nẫu dìa xóm Giếng
giữa trưa,
Dừng đây nghỉ!
xế... Nồm đưa Nẫu dìa . (về)
Lỡ như Nồm gió vụng về,
Thì Nẫu xin được
vỗ về Bậu nghen!
Qua Lồi bụi có lấm lem...
... cũng vì nhân ái
Nẫu đem vào đời...
... như Bấc lại, phải đi thôi!