Thứ Bảy, tháng 11 25, 2017

* Còn gì

Còn gì đất nước tôi!
Năm nghìn năm đắp bồi,
Mồ hôi và xương máu,
Ông bà Tổ tiên ơi!
Ảnh fb.

Còn gì quê hương tôi!
Quân cướp đã đến rồi,
Đất liền và đảo khơi,
Mỗi lúc chiếm một nơi!

Còn gì Tổ tiên tôi!
Văn hoá Việt suy đồi,
Đạo đức Việt tả tơi,
Năm nghìn năm đắp bồi!

Còn gì đất nước tôi!
Họ bán dần từng nơi,
Giặc đuổi đến chân trời,
Bạc tiền trên đầu môi!

Còn gì quê hương tôi!
Vinh quang Việt bao đời,
Mang nhục nhằn quằng vai,
Giòng Lạc Việt còn ai?

Cho đất Việt tương lai!
Còn đâu giấc mơ dài...