Thứ Ba, tháng 12 12, 2017

* Chuyện với bác Kao

Ngày chưa tới
còn nhiều thay đổi,
Vội vàng chi
khép cửa
tịnh tu,
                                                                     Ảnh fb KVT.
Ngoài sân
dẫu lắm sương mù,
Nhưng trời sẽ nắng
mưa thu vơi dần!

Ngày chưa tới
đâu cần phải thế,
Phải thế thời
dâu bể đời nhau,
Tình kia dù
đã thay màu,
Cũng nên đối diện
niềm đau một lần!

Ngày chưa tới
phân vân chi nữa!