Thứ Hai, tháng 5 21, 2018

* Lòng tham

Lòng người
tham không đáy,
Mắt mở to
chưa thấy,
Ảnh fb. bxl.


Tai họa
đến đâu hay,
Khoanh tay
qui
tù đày!

Lòng tham
không phần số,
Vinh quang liền
đau khổ,
Giàu sang
trong nhớp nhơ,
Buông tay
đời thờ ơ!

Lòng tham
là nợ lớn,
Người chân tu
biết sợ,
Kẻ quyền uy
trơ trơ,
Không bao nhiêu
đủ vừa!

Lòng tham
không ngờ được,
Khổ nạn
rồi mới hay,
Họa
chúng sanh ai bày,
Trắng đen
một bàn tay!

Lòng tham
như chiếc bóng,
Đê mê
mình có hay,
Tịnh tâm
trông thấy rõ,
Trong cuộc cờ
đổi thay...

Bần dân
tham
bán sức,
Quan tham
lũ cướp ngày...