Thứ Bảy, tháng 9 29, 2018

* Mắm ruốc

Viễn du khắp cùng
thiên hạ,
Mang theo mắm ruốc
quê hương,
Ảnh Bỗng và con trai đang mắm ruốc.
Chiều về trong cơn
thèm mặn,
Cười vui hớn hở
trên đường!

Ngao du
trong trời thiên hạ,
Nhớ hoài vị mắm
quê hương,
Mỏi chân
nghĩ mình chưa thỏa,
Vui còn mắm với
hành trang.

Vui sao
mắm vẫn hành trang.
Cùng ta
sông hồ chưa cạn,
London, Swiss, Paris...
...đang như mùa hội
xuân thì!