Thứ Tư, tháng 12 07, 2022

* Chánh tâm

 Bao nhiêu lần hỏi 
có bấy nhiêu lần ngã,
Trường đời canh bạc 
chơi hồi cứ thua,
Ảnh fb
Lời giải đúng 
không tự ta,
Tham sân si lậu 
sinh ra lỗi lầm!
Hỏi người 
tìm được Chánh Tâm.