Thứ Tư, tháng 12 28, 2022

* Đổi nghề

 Đổi nghề 
bán chổi sướng thay!
Tuy lượm bạc cắc 
mà may mắn nhiều.
Muốn xây biệt thự 
bao nhiêu,
Cũng xoay xở được 
đủ điều mang khai.
Ảnh Selfie 
Chẳng ai hỏi 
vốn của ai?
Mình buôn chổi đót 
đổi đời khó khăn.
Xe sang 
con du học…Khi cần!
Còn thêm nghề nữa 
bội phần phước ơn,
An toàn thuế 
chẳng lo toan,
Nghề xe thồ khách 
chạy rịch cà tàng,
Đêm làm ngày nghỉ 
họ hàng ấm no!