Chủ Nhật, tháng 12 25, 2022

* Noel 2022

 Chúa đã đến chưa 
thế gian!
Một ngày nhân loại 
vô vàn mừng vui.
Ảnh Internet 
Người thị hiện 
trong muôn loài!
Ngôi hai sự sống 
cho đời niềm tin.
Dâng biếu Ngài 
những bất an,
Bao nhiêu khốn khó 
lầm than muộn phiền.
Nơi Chúa là 
mảnh đất thiêng!