Thứ Ba, tháng 12 20, 2022

* Bóng mát

Được dừng nghỉ
dưới hàng cây 
rợp bóng mát,
Lòng nhẹ nhàng 
hít thở thật sâu,
Ảnh bxl.
Chẳng cần biết 
đây là đâu,
Ta nghe thư thái 
trong màu lá xanh.
Xuân an vui mộng qua nhanh,
Hạ đương khoe nắng 
hoạ tranh Melbourne!
Chút tinh hoa … có cho anh?