Thứ Năm, tháng 12 22, 2022

* Bạch đàn

 Muốn hỏi thăm Úc châu loại cây nào nhiều nhất?
Thì bạch đàn duy nhất bạch đàn thôi,
Không người trồng mà hoang mọc khắp nơi,
Đâu có đất thì đó có bạch đàn dám mọc!
Ảnh góp 
Mùa hè thiếu nước đất khô cành lá khô gây cháy rừng kịch liệt,
Khó cho người khổ cho các sinh vật hiền ngoan,
Kangaroos, Koalas…dần bị hủy diệt khó sinh tồn,
Thiên nhiên cho chúng thức ăn tốt mà cũng cướp đi môi trường chúng sống!
Lại trình làng vài chân dung sinh động,
Của loài động vật hiền mà không thể được chuộng là thú cưng,
Thế thôi chúng gắn bó với rừng,
Lá bạch đàn là ân sủng … được người quan ngại xin đừng diệt vong!