Thứ Tư, tháng 12 28, 2022

* Cũng chuyện xứ Melb.

 …như là con gái Melbourne,
Hôm qua nắng cháy, 
mưa dầm sáng nay,
Với mình 
thế lại mới hay!
Ảnh bxl
Thấy Vô thường đó 
rõ ngay luật đời.
Con gái Melbourne 
tôi ơi,
Em sao như thể 
như thời tiết kia.
Đã cùng nhau lối đi về,
Tình mình đã lắm nhiêu khê 
đã từng!