Thứ Năm, tháng 12 22, 2022

* Hạ Melbourne

Nắng được vài hôm trở mưa dầm,
Mel-bourne đâu thế Hạ tình thâm?
Buồn em lần lữa ngày một thức,
Vương vấn tình nhau lụy sắc trần…
Ảnh fb.
Nhức mỏi thân rồi thuốc giảm đau,
Đêm nay trong tiếng nhạc mưa mau,
Vũ trường có giống không vầy nhỉ,
Khoan nhặt lả lơi thức tỉnh vì…