Thứ Hai, tháng 12 05, 2022

* Cứu khổ

Khi tâm thần bối rối, 
Hồi hướng Đấng từ bi,
Hành thiền định chánh tri,
Buông bỏ trái quấy ngay,
An lạc tâm hiển bày,
Niết bàn, Phật Mâu Ni!
Ảnh fb.
Khi tâm thần rối loạn,
Hướng về Đấng toàn năng,
Dâng lời cầu nguyện Chúa,
Trao cho Ngài nỗi khổ, 
Xin cứu vớt chúng con,
Trọn vẹn đời phước ơn!

Dẫu là ai chăng nữa,
Christ hay Giác ngộ,
Thức tướng là cứu độ,
Xoa dịu những nỗi đau,
Người trần thế mong cầu,
Thực chứng và phép mầu.