Thứ Năm, tháng 7 04, 2024

* Khi có thể

 Em đặc biệt xinh đẹp,
nhưng không giống dạng tự nhiên vốn có,
Tôi vẫn thích 
và những người già như tôi cũng,
Thế giới này ngày càng đảo điên thì phải?
Vì con người muốn xinh đẹp, 
không còn ai là người nữa đúng không?
Ảnh Internet 
Vì mê gái mà Nghi, Tùng,Tín, Tạo… hằng đêm,(*)
Đã mất ngủ bảo mình già khó ngủ,
Rồi vợ bạn tôi cả tin thế là đủ,
Chẳng kiểm tra để tâm lý những gã ấy đi hoang…
Tôi viết đây là để 
gián tiếp nói yêu em!
Và cũng thể
nói với em bạn tôi cũng thế?
Và cũng để mách lẽo 
cho người trách nhiệm biết dấu vết trá hình,
Chúng tôi dẫu gì… 
còn được sống là vẫn còn yêu thầm khi có thể?

(*) Danh sách bạn bè tôi những người “mê gái “ còn dài không kể hết?
Trên kia là Trần Thanh Nghi, Tô Bá Tùng, Trần Đình Tín và Nguyễn Sĩ Tạo…

Google dịch:

You are especially beautiful,
but unlike its natural form,
I still like it 
and old people like me too,
This world is getting more and more crazy, isn't it?
Because people want to be beautiful, 
No one is human anymore, right?
Because of their love for girls, Nghi, Tung, Tin, Tao... every night,
I have trouble sleeping and say I'm old and have trouble sleeping.
Then my friend's wife was gullible and that was enough.
Without checking the psychology of those guys, they go wild...
I write this for 
indirectly say I love you!
And also
tell you my friend is the same?
And also to whisper 
let the person responsible know the hidden traces,
We anyway… 
As long as you're alive, do you still love secretly when you can?
Feedback