Thứ Năm, tháng 7 11, 2024

* Melbourne tháng 7

 Tháng 7 giữa mùa đông…
Yarra (*) chẳng đóng băng,
Melbourne trong giá buốt,
Trời mây mù giăng giăng…
Ảnh fb bxl 
Tháng 7 của mùa đông…
Murray(**) mùa nước lớn,
An yên nỗi chờ mong,
Phì nhiêu bao cánh đồng…

Tháng 7 Mt. Buller,(***)
Mưa tuyết đẹp trời mơ,
Độ băng dày chưa đủ,
Chưa vừa lòng khách thơ…

Trò chơi trên đồi tuyết,
Vung, ném, trượt, lăn tròn…
In đậm dấu tình son,
Bước chân xưa như còn!

Lòng sao nguôi nuối tiếc,
Trong tay lạnh chuyền trao,
Nung ấm tâm hồn nhau,
Thương khó đầu tan mau!

(*) Dòng sông trong bang Victoria.
(**)Sông ranh giới giữa các bang NSW.,Victoria và South Australia.
(***)Núi Buller.

Google dịch:

July in the middle of winter…
Yarra (*) does not freeze,
Melbourne in the cold,
The sky is cloudy...

July of winter…
Murray(**) high water season,
Peaceful waiting,
So many fertile fields...

July Mt. Buller,(***)
Beautiful, dreamy snow and rain,
The ice is not thick enough,
To satisfy customers…

snow hill games,
Swing, throw, slide, roll…
Imprinted with the mark of love,
The old footsteps are still there!

My heart is filled with regret,
In the cold hand passed on,
The warmth of each other's souls,
The season of grief in a strange land!

(*) River in the state of Victoria.
(**)River boundary between the states of NSW, Victoria and South Australia.
(***)Buller Mountain.