Thứ Hai, tháng 7 01, 2024

* Món quà chữ nghĩa

 Sư cho Hiếu Nghĩa 
con vui,
Còn cái Trung Tín 
đầu đuôi nửa vời,
Mẹ cha 
cho con làm người,
Công lao dưỡng dục 
đất trời sánh như?
Ảnh AHA fb bxl
Quanh mình 
chằng chịt thật hư,
Cái tình cốt nhục, 
phụ phu, hữu bằng.
Là Nghĩa 
muôn vàng thâm ân,
Chữ Tín gìn giữ 
mới mong ra người!
Còn Trung, 
nhắc đến nực cười,
Lòng tôi từ bé 
nghi hoài mông lung.
Đúng, tốt…
thì nên phục tùng,
Tham lam, xấu ác…
thì Trung là mồ!
Cuộc đời nào 
rồi cũng hư vô!
Cảm ơn Sư 
đã điểm tô sắc màu.
… đạo Trung 
phải xét trước sau!

Google dịch:

The monk gave it to Hieu Nghia 
I'm happy,
And the Faithful one 
half-hearted beginning and end,
Parents 
let me be human,
The labor of nurturing 
Heaven and earth compare?
Around me 
really messed up,
The fleshly love, 
spouse, friend.
It's Nghia 
All the gold and deep gratitude,
Trust preserved 
I just hope to find you!
As for Trung, 
ridiculous mention,
My heart since childhood 
vague doubt.
Yes, good…
should obey,
Greedy, evil…
then Trung is the grave!
What life? 
then it's nothingness!
Thank you, Master 
has been colored.
…Chinese religion 
must consider before and after!