Thứ Hai, tháng 7 01, 2024

* Hành giả

 Hành giả! Hạnh đầu đà!
Đơn giản một chân tu,
Những mỹ từ đại ngã,
Đã chối bỏ trên đường,
Đôi chân trần muôn phương.
Ảnh fb bxl
Tiện nghi là sẵn vật,
Làm người nương pháp Phật!
Khổ hạnh một sa di,
Làm đệ tử Mâu Ni…
Giới - Định - Tuệ uy nghi.

Công danh đà không biết,
Vật chất hữu ích chi,
Khổ đau thêm đau khổ,
Vô sở trụ chánh tri,
Giải thoát đường thẳng đi…

Google dịch:

Pedestrian! Happy beginning of momentum!
Simply a true practice,
The beautiful words of great ego,
Denied on the road,
Bare feet everywhere.

Comfort is available,
Be a person who takes refuge in Buddha's teachings!
Asceticism of a novice monk,
Becoming a disciple of Mau Ni…
Precepts - Concentration - Wisdom are majestic.

I don't know about my fame and fortune,
Useful materials,
Suffering adds more suffering,
Without a seat of wisdom,
Free the straight path...