Thứ Bảy, tháng 7 06, 2024

* Tham đồ hạ giá

 Vắng không dạo phố 
đã lâu,
Như thể trốn nợ 
ưng câu đủ cần.
Dẫu là 
chẳng còn việc làm,
Được phần hưu trí 
chẳng ham ít nhiều.
Ảnh fb bxl
Cuối tuần 
lạnh lẽo đìu hiu,
Vào phố shop ấm 
nhiều điều đông vui.
Đinh ninh là 
chỉ dạo chơi,
Không cần thiết phải 
mua lôi nữa về.
Thế sao ? 
Còn cái tham mê,
Giảm giá một nửa 
đơ tê mắt nhìn.
Rút thẻ 
đụng máy trả tiền,
Nợ chồng chất nợ 
nhiễu phiền một lên.
Lo lắng này 
gọi không tên?

Google dịch:

No walking around 
long time ago,
As if avoiding debt 
Satisfying the sentence is enough.
Even though it is 
no more jobs,
Get retirement 
not more or less greedy.
Weekend 
cold and desolate,
Go to the warm shop street 
lots of fun things.
Dinh Ninh is 
just walking around,
There's no need to 
Buy it again.
So what? As for greed,
Half price 
staring numbly.
Draw card 
hit the pay machine,
Debt piles on debt 
annoying one up.
This worry 
call without name?