Thứ Hai, tháng 7 01, 2024

* Tặng thơ

Đến đâu 
cũng đem thơ khoe,
Có thể là bệnh lâm le 
thi tài.
Người vì 
danh lợi khổ hoài,
Người vì cơm áo 
bao đời mãi lo.
Ảnh fb bxl
Ta vì 
học mãi chữ “trò”,
Ta vì muốn viết 
lại kho suy tầm.
Có khi sai 
lắm lúc nhầm,
Cái không cái có 
không nhằm đến ai?
Học để chơi 
vui học hoài?

Google dịch:

Da Lat Hill’s Caffee, mini book opening…
To where 
also bring poems to show off,
Could be a medical illness 
Got tarlent.
People because 
fame and fortune, suffering forever,
People for food and clothes 
forever worrying.
I'm because 
forever learning the word "student",
I want to write 
again thinking about it.
Sometimes it's wrong 
sometimes wrong,
What is not what is 
Not aimed at anyone?
Learn to play 
Always happy to study?