Thứ Tư, tháng 7 03, 2024

* Miên trường

 Chẳng có gì 
tuyệt vời hơn,
Cuộc sống 
miền Tây Melbourne,
Lẫn trong cộng đồng 
người Việt,
Với vòng pháp chế 
Tây phương!
Ảnh fb bxl
Hơn 40 năm 
hồ hởi,
Sao mình cứ mộng 
hồi hương,
Đấy rồi 
trải bao gian khổ,
Phúc thay 
thấy bến miên trường!

Google dịch:

Nothing 
better,
Life 
Melbourne West,
Mixed in the community 
Vietnamese people,
With legal circles 
Westernization!
More than 40 years 
exuberantly,
Why do I keep dreaming? 
repatriation,
That's it 
through many hardships,
Blessed 
See Mien Truong wharf!