Thứ Ba, tháng 7 09, 2024

* Tiếng mưa

 Ngày mùa đông…
mơ được gì nắng ấm,
Nhưng đôi khi 
nghịch lý cũng như,
Kém du dương của dòng nhạc 
chói ca từ,
Vài âm ngái ngủ 
thực hư hôn trầm …
Ảnh fb bxl 
Tiếng mưa như chẳng 
gióng trọng âm?
Dừng xe chiều đợi 
âm thầm tiếng thơ,
Chờ cho 
hình vóc rõ vời 
Sáng trong để thấy 
một trời xanh trong.

Google dịch:

Winter day…
Dreaming of warm sunshine,
But sometimes 
Paradoxically as well,
Less melodious music 
dazzling lyrics,
Some sleepy sounds 
the reality of drowsiness...
The sound of rain is like nothing 
accent?
Stop the car and wait 
silently poetry,
Wait 
great shape 
Bright enough to see 
a clear blue sky.