Thứ Sáu, tháng 7 05, 2024

* Thơ, nhạc, cà phê sáng

Se sắt lạnh 
ít người đến dự,
5,7 chúng tôi 
nhích sít lại gần,
Chuyện nói vui
hơi ấm đang cần,
Những gang tấc ấy…
là vầng thơ sao?
Ảnh ICAFFE 
Chị Ca Dao (*)
ngâm câu lục bát,
Từ bài thơ 
anh Lý tự tình,
Lời 2 Giàn thiên lý 
của Phạm Kim Chi,
Vang trong tiếng hát 
nhu mì Hạnh Nguyễn.
Mình cũng khoe 
mấy câu trong bài Phượng muộn,
Nhớ Quy Nhơn 
trời cũng sắp vào thu,
Sức nóng làm sao 
lan toả đủ dư?
Phút giây hội ngộ 
những vần giao thoa!

(*) Tên vài người bạn trong nhóm.

Google dịch:

It's cold 
Few people attended,
5.7 us 
move closer and sit closer,
Have fun 
warmth is needed,
Those inches…
is it poetry?
Ms. Ca Dao 
recite the six bowl verses,
From the poem 
Mr. Ly loves himself,
Word 2 Thien ly truss 
by Pham Kim Chi,
Echoes in singing 
meek Hanh Nguyen.
I also show off 
some late Phuong poems,
Remember Quy Nhon 
It's almost autumn,
What a heat 
spread through here?
Moment of reunion 
reunion and interaction!