Thứ Hai, tháng 1 05, 2015

* Phái quý

Phụ nữ nơi này quý như tiên,
Cũng thế nơi kia chỉ...vài tiền,
Phong tục trần gian chi quái lạ!
Phải sao cho hợp quả nhân duyên?

Paulina Vega  Miss Universe 2014

Hỏi đấng Jê-sus...thấy lắt đầu,
Ta hiểu điều này...bất nhân thay,
Khổ nạn ! Cha sai ta đến giải,
Cực hình còn vướng mãi đôi tay.

Tìm đến Thích Ca thỉnh phép mầu,
Nữ nghiệp tu sao giải thoát mau,
Nhắm mắt ngài lâm râm chánh đạo,
Luân hồi phiền não dứt kiếp sau ...

Khổng Tử bên Tàu cũng ghé thăm,
Tay vuốt râu dài... khỏi xin xăm...
Nữ mạng thiết cần cho nhân thế,
Nhưng đừng lập hệ để truyền tông...?

Khó hiểu quá ta! biết làm gì?
Tìm thêm vị thánh nữa hỏi đi,
Al-La được chọn làm chơn đế,
Đến xin hoá giải ván cờ hay.

Ta đã phán rồi hỡi chúng bay,
Mo-ham-mad đến thế gian này,
Thay ta quyết đoán về chơn lý,
Phẩm hạnh cao dày...chỉ nam nhi.

Gia trung một nụm nam viết "hữu",
Nữ ngoài thân tộc ...chục viết "vô",
Nam năm bảy thiếp không gì lạ,
Chính chuyên nữ giới một thôi nhe !

Hoá ra Hồi-Khổng chẳng khác nhau,
Đạo của nam nhân ách của trời,
Ngàn xưa lạc hậu... ngàn sau cũng,
Văn hoá gieo mầm hoạ khổ đau...

Quá nửa nhân sinh bị khinh thường,
Phải chăng nhân loại đến tai ương,
Những điều vong bản phi nhân nhất,
Khổng-Hồi một mối ắc tan thương.